1-3 ημέρες

FC460H ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ADDRESSABLE
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (ανίχνευση υψηλής & απότομης αλλαγής θερμοκρασίας)
Ενδείκνεται για ανίχνευση σε περιβαντολλογικά επιβαρυμένους εσωτερικούς χώρους (σκόνη,καπνός κλπ)

37.57€
50.10€
FC460H

FC460H ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ADDRESSABLE
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (ανίχνευση υψηλής & απότομης αλλαγής θερμοκρασίας)
Ενδείκνεται για ανίχνευση σε περιβαντολλογικά επιβαρυμένους εσωτερικούς χώρους (σκόνη,καπνός κλπ)